Правила для авторів

Правила PDF (149 KB) | Приклад MSWord (503 KB)

Мета
Журнал охоплює різноманітні аспекти (синтез, діаграми стану, кристалічні структури, фізичні властивості тощо) інтерметалідів та споріднених сполук: гідридів, неорганічних, органометалічних тощо. Роботи можуть бути як експериментального, так і теоретичного характеру.

Етика
Приймаються лише оригінальні роботи, які не публікувалися чи прийняті до друку раніше, англійською чи будь-якою іншою мовою. Усі співавтори повинні дати згоду на публікацію.

Мова
Англійська або українська.

Подання матеріалів
Матеріали подаються в електронному варіанті у формі одного чи декількох файлів формату Microsoft Word, наприклад, як файли приєднані до електронного листа. Додатково повинна додаватися друкована копія, яка повністю співпадає з електронним файлом.

Форматування тексту
Текст повинен бути надрукований шрифтом Times New Roman 10 pt. Усі сторінки повинні нумеруватися, а текст має бути поділений на абзаци. Потрібно використовувати десяткові крапки (не коми). Символи фізичних величин повинні бути надруковані курсивом. Необхідно дотримуватись рекомендацій IUPAC щодо номенклатури хімічних сполук і рекомендацій IUCr щодо представлення кристалографічних даних. Таблиці і рисунки потрібно нумерувати послідовно до їх згадування в тексті, використовуючи арабські цифри.

Посилання
Посилання потрібно нумерувати у такому порядку, в якому вони згадуються у тексті. Назви журналів слід скорочувати відповідно до CAS (Chemical Abstracts Service). Номери посилань у тексті потрібно брати у квадратні дужки.

Рисунки
Рисунки слід також подавати в окремих файлах (tif, wmf, eps), використовуючи логічні назви. Розмір рисунка повинен відповідати необхідному розміру видрукуваної версії. Ширина друку для однієї колонки – 7.75 см, для двох – 16.5 см, максимальна висота сторінки – 24 см. Також можна подавати кольорові рисунки (проте у друкованому варіанті журналу вони будуть чорно-білими). Оберіть рисунок, який буде включений до реферату на інтернет сторінці.

Додаткова інформація
Додаткову інформацію (наприклад cif файли) можна подавати разом зі статями. Вона буде представлена на сайті журналу.

Структура статті
Типова стаття повинна містити такі частини:
    титульну сторінку, на якій подається
        назва
        імена авторів, місце їхньої роботи з повною поштовою адресою
        номери телефону і факсу, адреса e-mail контактної особи
    реферат (до 300 слів)
    ключові слова (3-5)
    основна частина, яка поділяється на
        вступ
        методика експерименту
        результати
        обговорення
    подяка
    літературні посилання
    таблиці
    рисунки та підписи до рисунків
    рисунок та підпис до нього для реферату на інтернет сторінці

Ціна
Публікація є безкоштовною. Також безкоштовним є доступ до електронної версії журналу.

Контрольний перелік
Будь ласка перевірте, чи є такі пункти:
    контактна особа, з номерами телефону. факсу та електронною поштовою адресою
    3-5 ключових слів
    номери сторінок
    підписи до рисунків
    окремі файли з рисунками
Чи усі посилання, рисунки і таблиці згадано в тексті?
Чи правильно оформлений список посилань?
Чи перевірений правопис тексту?
Чи кристалографічні дані у роботі відповідають доданому cif файлу?